تدوین طرح نظام جامع کشت و کار کشور در صنعت کشاورزی یک ضرورت اساسی است.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

بدون شک وجود نگاه مولد محور و صنعتی به کشاورزی در هر کشوری بسته به شرایط اقلیمی آن کشور می تواند یک راهکار و راه حلی به دستیابی به تولید ناخالص ملی مطلوب و مولفه های کلان اقتصادی آن کشور باشد. لیکن علی رغم وجود ساختار اقلیمی و جغرافیایی کشور عزیزمان ایران و پهنه ی گسترده از شرق تا غرب ، جنوب تا شمال با آب و هوای چهار فصل و خاک حاصل خیز در سالیان اخیر بجای آنکه شاهد رشد و شکوفائی بخش کشاورزی باشیم ، شاهد افول و کاهش سطح زیر کشت محصولات و یا رهاسازی میزان قابل توجهی از زمین های زراعی در کشور هستیم . شاید اگر به ریشه یابی دلایل این امر بپردازیم یکی از آنها را بتوان بروز خشکسالی های متناوب در سالیان اخیر دانست که به واسطه ی شرایط پیش آمده امری بدیهی است . لیکن از منظر دیگر که شاید دلیل اصلی بروز چنین حالتی در بین کشاورزان خدوم این مرز و بوم شده است ، می توان وجود نگاه غیر صنعتی در کشور و حتی در سطوح تصمیم سازی و کلان کشور به این بخش به عنوان صنعتی مولد را عاملی واقعی تر دانست. اگر به معانی و مفاهیم نگاه غیر صنعتی بودن بخش کشاورزی و بررسی جزئیات آن بپردازیم بدون شک ریشه بسیاری از مشکلات را خواهیم یافت ، چرا که در هرگونه تولیدی که حالتی صنعتی و با برنامه ریزی تولید را متصور نشویم قطع به یقین مشکلات متعدد و هرج و مرج های آتی برای آن حوزه به طور قطع قابل پیش بینی خواهد بود. در این میان اگر حتی در بین قشر کشاورزان زحمت کش و توانمند کشور پای بحث و گفتگو را باز نمائیم هم در می یابیم ایشان نیزدر اکثر موارد به این بی برنامگی و سر در گمی بخش کشاورزی حتی در سطوح تصمیم گیری کلان معترض هستند و خود را در حالتی اجبار گونه و رها شده در شرایط سخت بحران های اقلیمی و اقتصادی کشور می بینند. در این راه تغییر نگرش کلان کشور از یک حوزه سنتی به یک صنعت مولد و پویا در وهله ی اول می تواند یک راهگشا باشد. ودر مرحله ی بعدی نیازمند تدوین برنامه های جامع و تنظیم مقررات صنفی خاص این صنعت می باشد که یکی از این راهکارها تدوین طرح نظام جامع کشت و کار کشور می باشد. در توضیح عملکرد و ساختار نظام جامع کشت و کار می توان به تبیین مجموعه ای از مقررات و نیاز سنجی های لازم جهت کشت محصولات کشاورزی پیش از هر فصل کشت در نقاط و استان های مختلف کشوربا توجه به برنامه های نیازسنجی داخل و صادرات اشاره کرد و یا به نوعی با ترسیم چارچوب و تشکیلاتی در سازمان های جهاد کشاورزی استان های کشور از هدایت هدفمند و بر اساس نیاز سنجی یاد شده در هر فصل کشت جهت هر محصول به عنوان راهکاری برای حمایت از قیمت و کیفیت محصولات کشاورزی نام برد که نه تنها در دراز مدت ، بلکه در کوتاه مدت موجبات نظامند نمودن و تبدیل حوزه کشاورزی کشور به یک صنعت مولد و در خدمت رشد اقتصادی کشور و انتفاع کشاورزان دانست و تحقق این امر نیازمند تبیین طرح مذکور با انجام کار کارشناسی قوی و ساختاری منظم است.

دیدگاه ها