توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقا سطح مشارکت عمومی در کنار توسعه‌ی اقتصادی ، نیاز فعلی کشور است.

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

همانگونه که توسعه اقتصادی کشورها یکی از معیارهای سنجش و ارزیابی آن‌ها در توسعه یافتگی است به همان میزان توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و گسترش سطح مشارکت عمومی مردم نیز یکی از معیار‌های مهم در میزان تحقق وعده ها و شعارهای دموکراتیک و جمهوریت در آن کشورهاست که به هیچ وجه نباید توسعه سیاسی را فدای توسعه اقتصادی در این چارچوب‌ها نمود. به نوعی می‌توان متصور شد در ساختار‌هایی که چنین زمینه‌ای را برای بروز این سطح از مشارکت فراهم می‌کنند نوعی پیوند محکم میان حاکمیت و آحاد جامعه ایجاد می‌شود که خود موتور محرک جامعه به سمت ارتقا نظام‌های صنعتی و اقتصادی کشور‌هاست که کشور ما نیز از این امرمستثنی نیست.

یکی از راهکارهای ایجاد چنین پیوند‌های محکم میان مردم و حاکمیت قطع به یقیین زمینه‌سازی برای فعالیت قانون‌مند و مطلوب احذاب سیاسی در کشور با سلایق گوناگون در جهت حفظ وحدت ملی و رفع تضاد‌ها و نقیصه‌های احذاب یا دولت‌هاست و بدون شک وجود چنین تشکل‌های سیاسی غیر دولتی با وجود ساختارهای نظارتی بر آن‌ها و گسترش سطح فعالیت‌های قانونی ایشان ، قطع به یقیین می‌تواند گامی اساسی و محکم در ارتقا سطح مشارکت عمومی مردم و تبیین ساختارها و مکانیزم‌های انتخاباتی صحیح تر گردد که به ایجاد تحول در جامعه و کشور کمکی اساسی خواهد کرد.

در این میان نقش جوانان در این راستا بی‌بدیل خواهد بود ، چرا که کشور ما به عنوان یک کشور با جمعیت غالب جوان می‌تواند با ایجاد بیش از پیش پیوند محکم میان حاکمیت و جوانان، حفظ و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تضمین کند چراکه ایران اسلامی، این کهن دیار خواستگاه جوانانی است که سازندگان واقعی آن در آینده‌‌ای نه چندان دور خواهند بود و قطعاً بروز چنین حالتی به لحاظ ساختار جامعه شناسی ایران که همیشه اپوزیسیون از ساختار خود دولت‌ها بیرون می‌آید، جلوگیری خواهد نمود و به عکس موجب پویایی بیش ارپیش کشور خواهد شد.

دیدگاه ها