ایران وطنم، آباد وطنم، آزاد باد جان و تنم

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

ایران وطنم، آباد وطنم، آزاد باد جان و تنم

آری ایران وطنم و تنم و تن حقیرم که در راه دین و ایران غفلت نموده است.

آری ایران وطنم وتنی که بفروش می رسد

آری ایران وطنم و تنی که غرق درگناه، غرق در خطا و کج روی است.

آری ایران وطنم و تنی که بی تفاوت، خاطی به دنبال خطاکار است

آری ایران وطنم و تنی که خود همه غرق در غفلت است و به دنبال غافل

آری ایران وطنم و تنی که منتظر ظهور است و حاضر نیست

آری ایران وطنم و تنی که اکنون آگاه می شود و آگاه می سازد

آری ایران وطنم و تنی که غرق امید، امید می بخشد.

بیدار شو ای ایرانی، پاینده بگو ایران، شایسته بساز ایران

مرتضی هاشمی

www.m-hashemi.ir

t.me/iiranvatanam

دیدگاه ها