زندگینامه

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

زندگینامه

مرتضی هاشمی، متولد ١٣۶۲ اصفهان، دانش آموخته دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی

تحصیلات دانشگاهی و مدارج علمی : 

دانش آموخته دکتری تخصصی (.Ph.D) علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی

کارشناسی ارشد (.M.A)  مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

کارشناسی زبان انگلیسی (.B.A)

تکنسین نرم افزار کامپیوتر  Associate degree