سوابق و فعالیتها

شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

سوابق و فعالیتها

  • مشاور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران.

  • نماینده سازمان اقتصادی کوثر (مجموعه اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران) به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری لیزینگ سبحان.

  • عضو شورایعالی ایثارگران نهاد ریاست جمهوری.

  • عضو کارگروه های هم اندیشی تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی.

  • عضوشورای عالی ایثارگران وزارت آموزش و پرورش منتصب با حکم مقام وزارت .

  • عضو شورای عالی راهبردی کارگروه هم اندیشی تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی در بانک کشاورزی ایران

  • نایب رییس هیات مدیره بنیاد شهید دکتر مصطفی چمران استان اصفهان با حکم مهندس مهدی چمران ریاست محترم بنیاد شهید دکترمصطفی چمران.

  • عضو فعال بخشهای اجرایی ، صنعتی ، اقتصادی وهُلدینگ کشور و آشنا با سطوح مختلف مدیریت در بخشهای خصوصی ، نیمه خصوصی و دولتی.

  • عضو نشست علمی اقتصاد مقاومتی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی دانشگاه عالی دفاع ملی.

  • عضو نشست علمی محورنقش نهادهای نظارتی درتحقق اقتصاد مقاومتی با عنوان بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی درکنگره ملی اقتصاد مقاومتی دانشگاه عالی دفاع ملی.